Bærekraft i Aschehoug

Aschehoug arbeider for å sikre bærekraft. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til dagens mennesker uten å ødelegge muligheter for framtidige generasjoner. Bærekraftsarbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, som er en felles plan for alle land i innsatsen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Aschehoug arbeider særlig aktivt for de bærekraftsmålene som er mest relevante for vårt virke: god utdanning, ytringsfrihet, anstendige arbeidsforhold, mindre ressursbruk og avfall, samt å hindre avskoging.

Har du spørsmål eller innspill til vårt arbeid med bærekraft?
Kontakt oss gjerne på e-post epost@aschehoug.no.

God utdanning:

Aschehoug har som mål å drive frem utviklingen av en ny generasjon læremidler. Slik vil vi gi norske elever inspirerende læringsopplevelser som skaper nysgjerrighet, mestring og kompetanse. Dette støtter opp om FNs bærekraftsmål nr. 4 om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme livslang læring for alle.

Ytringsfrihet:

Aschehoug skal være en garantist for ytringsfriheten. Våre utgivelser gir et mangfold av stemmer og ytringer plass i norsk offentlighet. Dette er en viktig del av FNs bærekraftsmål nr. 16 om fred og rettferdighet. 

Ressursbruk og miljø:

Aschehougs bokproduksjon skal skje etter definerte retningslinjer for å hindre avskoging og ørkenspredning. Vi produserer en svært høy andel av våre bøker og tidsskrifter på norske trykkerier og følger bransjestandarden Ansvarlig anskaffelse av trykkmaterialer for å sikre at produktene våre er trykket på miljøvennlig papir. Slik understøtter vi FNs bærekraftsmål nr. 15 om å ivareta liv på land.

Bærekraftig utvikling for klima, miljø og arbeidsmiljø:

Aschehoug er sertifisert som Miljøfyrtårn og arbeider etter prinsipper for en bærekraftig utvikling for klima, miljø og arbeidsmiljø. Dette arbeidet er rettet både mot direkte påvirkning fra vår drift og indirekte påvirkning via verdikjeden vår. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter skal oppfylle kriterier som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene favner avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring. Aschehoug søker på denne måten å tilrettelegge for minsket ressursbruk og miljøødeleggelse, blant annet ved å redusere energiforbruket og begrense avfall. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 12 om forbruk og produksjon. Les gjerne vår Miljøfyrtårn-rapport om Aschehougs forbruk og utslipp.

Anstendige arbeidsforhold:

Aschehoug skal ha et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, utvikling og prestasjoner. Gjensidig respekt og støtte står sentralt for å skape åpne, trygge og tillitsfulle forhold på arbeidsplassen vår. Arbeidsmiljøet i Aschehoug skal være fritt for enhver form for diskriminering, mobbing eller trakassering. Dette inngår i arbeidet vårt for FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Aschehoug er omfattet av åpenhetsloven, som pålegger oss å undersøke arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter hos våre leverandører. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre arbeiderrettigheter og menneskerettigheter i hele vår leverandørkjede og publiserer hvert år en rapport om dette arbeidet. Les gjerne vår redegjørelse om anstendige arbeidsforhold her.